AutoCAD Update to 2015

หลักสูตร : AutoCAD Update to 2015

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม AutoCAD

ระดับของหลักสูตร : ระดับปานกลาง

รูปแบบหลักสูตร : บรรยาย ปฎิบัติ ถามตอบ

ภาษาที่ใช้อบรม : ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน

เวลาทำการอบรม : 9:00 – 16:00

จำนวนผู้อบรม : ไม่เกิน 15 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม : ที่สถาบันหรือสถานประกอบการ

AutoCAD Update to 2015

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อแนะนำการใช้งานของโปรแกรม AutoCAD เวอร์ชั่น 2015 สำหรับผู้ที่ใช้เวอร์ชั่น 2000-2008 มาก่อน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม เช่น user interface การเข้าถึงและใช้งานคำสั่งในการสร้างและแก้ไข Drawing และเทคนิคต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่น 2015 และควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ เป็นต้น ตัวอย่างในการอบรมจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานและการนำไปใช้งานของผู้อบรม

เนื้อหาหลักสูตร

Interfacing ของ AutoCAD

 • เริ่มต้นกับ AutoCAD
 • ทำความรู้จักกับ User Interface
 • การเลือกและเข้าถึงคำสั่งต่างๆ
 • การเข้าถึงเมนูต่างๆ การใช้ Search และการใช้ Help
 • การเปิด Drawings, การเริ่ม New Drawings, การปิด Drawings และการออกจากโปรแกรมAutoCAD

เทคนิคการใช้ Accurate Drawing

 • การใช้ Object Snaps
 • การใช้ Dynamic Input
 • การ Aligning Points เข้ากับ Object Snap Tracking
 • การกำหนดตำแหน่งของจุดต่างๆ ใกล้กับตำแหน่งที่ต้องการด้วย Snap From

หน้าจอการแสดงผลของ Drawing (Displaying Areas of a Drawing)

 • รูปแบบมุมมองของ Drawing (View)
 • การย่อหรือขยายการแสดงผลZoom และ การเลื่อนตำแหน่งของการแสดงผล Pan

การกำหนดคุณสมบัติต่างๆ หรือการกำหนด Object Properties

 • การใช้งาน Properties Palette
 • การสร้างและการกำหนด Layers
 • การตั้งค่าสี ประเภทของเส้น และความหนาของเส้น (Colors, Linetypes, Lineweights)

การใช้งาน updated drawing และการแก้ไข features

 • การใช้งาน Quick Select
 • ใช้งาน options ของคำสั่ง Trim และ Extend
 • ใช้งาน options ของคำสั่ง Offset
 • ใช้งาน options ของคำสั่ง Fillet และ Chamfer
 • การทำ Hatch

การเพิ่มตัวหนังสือ

 • การเลือก Scale ของ Annotation
 • การเพิ่มตัวหนังสือด้วย Multiline Text
 • การสร้าง Multiline Leaders

การเพิ่ม fields และตาราง

 • การเชื่อมโยง drawing properties กับ fields
 • การจัดการข้อมูลต่างๆ ด้วยตาราง

การตั้งการ designs ด้วย layouts และ viewports

 • การสร้าง Layouts
 • การตั้งค่า Viewports
 • การจัดการ Layers ใน Viewports
 • วิธีการใช้งาน Multiple Layouts
 • วิธีการใช้งานและตั้งค่าด้วย Page
 • แก้ปัญหา ปัญหาของ Scale

การใช้งาน blocks

 • ทำความเข้าใจกับ blocks
 • การสร้าง block
 • การแก้ไข block
 • การจัดการ Design Center Library
 • การสร้าง Dynamic blocks
 • การสร้าง block ที่มี attributes
 • การเพิ่ม blocks ไปที่ tool palette
 • การใช้งาน Block Attribute Manager
 • การ Exporting block

การเชื่อมโยง drawings กับรูปภาพ

 • การใช้งาน External References (Xrefs)
 • การเชื่อมโยงรูปภาพกับ Drawing ของ AutoCAD (BMP, JPG, PDF, GIF)

การสร้าง templates

 • การตั้งค่าพื้นฐานของ Templates
 • การพริ้นท์
 • การจัดการเกี่ยวกับรูปแบบของ Sheet

หมายเหตุ : หัวข้อหรือระยะเวลาในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับพื้นฐานและการนำไปใช้งานของผู้อบรม

ดาวน์โหลดเนื้อหาหลักสูตร

course-outline-download-button-yellow

และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

Registration-Icon