SolidWorks Simulation Essentials

หลักสูตร : SolidWorks Simulation Essentials

หลักสูตรสำหรับ : วิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจที่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม SolidWorks

ระดับของหลักสูตร : ระดับพื้นฐาน

รูปแบบหลักสูตร : บรรยาย ปฎิบัติ ถาม–ตอบ

ภาษาที่ใช้อบรม : ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาอบรม : 3 วัน

เวลาทำการอบรม : 9:00 – 16:00

จำนวนผู้อบรม : ไม่เกิน 15 ท่าน

สถานที่ฝึกอบรม : ที่สถาบันหรือสถานประกอบการ

SolidWorks Simulation Essentials

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อแนะนำการใช้งานในส่วนของ Simulation Essentials ของโปรแกรม SolidWorks ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พื้นฐานของ Finite Element Analysis (FEA) ขั้นตอนการวิเคราะห์จาก meshing เพื่อประเมินผลของ parts and assemblies การวิเคราะห์ linear stress analysis, gap/contact analysis และตัวอย่างการวิเคราะห์อื่นๆ ผู้อบรมจะสามารถนำผลจากการวิเคราะห์ไปปรับปรุงการออกแบบทั้งในส่วนของ parts และ assemblies ภายใต้ภาวะการใช้งานจริง ผู้อบรมควรมีความรู้พื้นฐานหรือผ่านคอร์ส SolidWorks Essentials มาก่อนและควรมีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เช่น การเปิด ปิด โปรแกรม บันทึกไฟล์ คัดลอก ย้าย หรือลบไฟล์ เป็นต้น ตัวอย่างในการอบรมจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานและการนำไปใช้งานของผู้อบรม

เนื้อหาหลักสูตร

พื้นฐานของ FEA

 • แนะนำเกี่ยวกับ SolidWorks Simulation และ Finite Element Analysis
 • การสร้าง Mathematical Mode
 • การสร้าง Finite Element Mode
 • การแก้เปัญหา Finite Element Mode
 • การวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Analyze Result)
 • ข้อผิดพลาดในงาน FEA
 • ทำความรู้จักกับ Finite Elements
 • ทำความรู้จักกับ Degrees of Freedom
 • การคำนวณใน FEA
 • การแปลงผลลัพธ์ของ FEA
 • หน่วยของการวัด
 • ข้อจำกัดของ SolidWorks Simulation

ขั้นตอนของการวิเคราะห์ (Analysis Process)

 • ขั้นตอนของการวิเคราะห์ (Analysis Process) และวัตถุประสงค์
 • Options ต่างๆ ในงาน SolidWorks Simulation
 • ขั้นตอน Preprocessing
 • ขั้นตอน Meshing
 • ขั้นตอน Postprocessing
 • ตัวอย่าง Multiple Studies และการรายงานผล

การใช้งาน Mesh Controls, Stress Concentrations และ Boundary Conditions

 • การใช้งาน Mesh Controls และวัตถุประสงค์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ Boundary Conditions

การวิเคราะห์งาน Assembly ที่มีการสัมผัส

 • การวิเคราะห์งาน Assembly ที่มีการสัมผัส และวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ Pliers กับ Local Contact

การวิเคราะห์แบบ Symmetrical และ Free Self-Equilibrated Assemblies

 • การวิเคราะห์แบบ Symmetrical และ Free Self-Equilibrated Assemblies และวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ Shrink Fit Parts
 • การวิเคราะห์งานที่มี Soft Springs

การวิเคราะห์งาน Assembly ที่มี Connectors และ Mesh Refinement

 • การวิเคราะห์งาน Assembly ที่มี Connectors และ Mesh Refinement และวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ Connecting Components
 • การวิเคราะห์ Connectors
 • การควบคุม Mesh ในงาน Assembly
 • การระบุปัญหา (Problem Statement)
 • การวิเคราะห์ Draft Quality Coarse Mesh
 • การวิเคาระห์ High Quality Mesh

การวิเคราะห์ Compatible/Incompatible Meshes

 • การวิเคราะห์ Compatible/Incompatible Meshes และวัตถุประสงค์

การวิเคราะห์ Thin Components

 • การวิเคราะห์ Thin Components และวัตถุประสงค์
 • การวิเคาระห์ Mesh ที่มี Solid Elements
 • การวิเคาระห์ Refined Solid Mesh
 • การวิเคราะห์ระหว่าง Solid และ Shell
 • การสร้าง Shell Elements
 • การวิเคราะห์ Shell Elements – Mid-plane Surface
 • การเปรียบเทียบผลลัพธ์

การวิเคราะห์ Mixed Meshing Shells & Solids

 • การวิเคราะห์ Mixed Meshing Shells & Solids และวัตถุประสงค์

การวิเคราะห์ Mixed Meshing Solids, Beams & Shells

 • การวิเคราะห์ Mixed Meshing Solids, Beams & Shells และวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ Beam Imprint

การวิเคราะห์ Submodeling

 • การวิเคราะห์ Submodeling และวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ Parent Study
 • การวิเคราะห์ Child Study

การวิเคราะห์ Design Study

 • การวิเคราะห์ Design Study และวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ Multiple Load Cases
 • การวิเคราะห์ Geometry Modification

การวิเคราะห์ Thermal Stress Analysis

 • การวิเคราะห์ Thermal Stress Analysis และวัตถุประสงค์
 • การแปลค่าผลลัพธ์ใน Local Coordinate Systems
 • การเซฟ Model ใน Deformed Shape

การวิเคราะห์ Adaptive Meshing

 • การวิเคราะห์ Adaptive Meshing และวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ h-Adaptivity Study
 • การวิเคราะห์ p-Adaptivity Study
 • การสรุประหว่าง h vs. p Elements

การวิเคราะห์ Large Displacement

 • การวิเคราะห์ Large Displacement และวัตถุประสงค์
 • การวิเคราะห์ระหว่าง Small vs. Large Displacement
 • การวิเคราะห์ Small Displacement Linear
 • การวิเคราะห์ Large Displacement Nonlinear

ภาคผนวก A : เทคนิคและส่วนเพิ่มเติมของ Meshing และ Solvers

 • วิธีหรือกลยุทธ์ของ Meshing
 • การเตรียม Geometry
 • คุณภาพของ Mesh
 • การควบคุม Mesh
 • ขั้นตอนของ Meshing Stages
 • วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อผิดพลาด Failure Diagnostics
 • เทคนิคสำหรับการใช้งาน Shell Elements
 • เทคนิค Hardware Considerations สำหรับ Meshing
 • การแก้ปัญหาในงาน SolidWorks Simulation
 • การเลือกวิธีการแก้ปัญหา Solvers

หมายเหตุ : หัวข้อหรือระยะเวลาในการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับพื้นฐานและการนำไปใช้งานของผู้อบรม

ดาวน์โหลดเนื้อหาหลักสูตร

course-outline-download-button-yellow

และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

Registration-Icon