New Product Development

บริการของเราจะแบ่งเป็น phase ตามขั้นตอนของ Engineering desing โดนที่ทุกขั้นตอนจะมีเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมและส่งมอบทั้งหมดให้ลูกค้า และทางเราจะไม่นำข้อมูลทางด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าไปนำเสนอหรือนำไปใช้งาน

NPD